جمعه, ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴ ۴۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 17 و 16 آبان 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 17 و 16 آبان 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏


سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی (استارت آپ شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور طبق جدول شماره 1 در روزهای 17 و 16 آبان 1400 ارایه می‌ شود. فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه‌ گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎ NO2‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در سطح کشور برآورد شده‌ است (جدول شماره 1).


جدول-1 : میزان غلظت دی اکسید نیتروژن


در این جدول رنگ قرمز میزان افزایش غلظت NO2 در روز 17 مهر نسبت به 18 مهر را نشان می دهد. متوسط غلظت NO2 در تاریخ 17 آبان 1400 حدود 72.05 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استان تهران مشاهده می‌ شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور نسبت به 16 آبان حدود 2.8 درصد افزایش داشته است. متوسط غلظت این آلاینده در تاریخ 16 آبان 1400 در حدود 70.05 میکرومول بر متر مربع بوده است.


 وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/08/16
نقشه-1 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/08/16


در نقشه شماره 1 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور در تاریخ 1400/08/16 و در نقشه شماره 2 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور برای تاریخ 1400/08/17 نشان داده شده است.


وضعیت آلودگی NO2کشور در تاریخ 1400/08/17
نقشه-2 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/08/17


آدرس کوتاه شده: