سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵ ۱۳۷
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
گزارش مقایسه ی درصد تغییرات رطوبت خاک سالیانه استان های کشور از سال 1394 تا 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ی SMAP

گزارش مقایسه ی درصد تغییرات رطوبت خاک سالیانه استان های کشور از سال 1394 تا 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ی SMAP

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای می تواند میزان رطوبت خاک را اندازه گیری کرده و نقشه میزان رطوبت خاک را برای کشور و یا منطقه ای خاص تولید نماید.


ماموریت ماهواره ی SMAP (Soil Moisture Active Passive) که در ژانویه ی 2015 توسط ناسا پرتاب شد اندازه گیری رطوبت خاک جهانی با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر می باشد. این ماهواره از تاریخ 21 آوریل 2015 تصویر برداری از سطح زمین را آغاز نمود. در تحقیق زیر درصد رطوبت خاک استان های کشور با استفاده از تصاویر این ماهواره و برای دوره ی زمانی 2015 تا 2020 (1394 تا 1399) محاسبه گردیده است.
نتایج جدول (1) نشان می دهد که در طی دوره ی مذکور، کمترین و بیشترین رطوبت سالانه در کل کشور، به ترتیب مربوط به سال های 1396(27%) و 1398 (39%) می باشد. به عبارت دیگر رطوبت خاک از سال 1396 تا1398 به میزان 41.5 درصد افزایش داشته است. نمودار شکل (1) روند تغییرات درصد رطوبت خاک سالانه را از 1394 تا 1398 نمایش می دهد.

جدول (1) – درصد رطوبت خاک سالانه در کشور

رصد رطوبت خاک سالانه در کشور

 روند تغییرات درصد رطوبت خاک سالانه از 1394 تا 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ی SMAP

شکل (1) - روند تغییرات درصد رطوبت خاک سالانه از 1394 تا 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ی SMAP


در جدول (2) – وضعیت درصد تغییرات رطوبت خاک در هر استان برای دو سال 1396 و 1398 به ترتیب نزولی نمایش داده شده اند.


جدول(2) – مقایسه ی وضعیت درصد رطوبت خاک در هر استان برای دو سال 1396 و 1398

مقایسه ی وضعیت درصد رطوبت خاک در هر استان برای دو سال 1396 و 1398

در شکل(2) – نقشه ی درصد رطوبت خاک در سال های 1396 و 1398 برای کل استان های کشور با یکدیگر مقایسه گردیده اند.


 مقایسه ی درصد رطوبت خاک در استانهای کشور در سال های 1396 و 1398

شکل(2) – مقایسه ی درصد رطوبت خاک در استانهای کشور در سال های 1396 و 1398

نتیجه گیری:
نتایج نشان می دهد که تمامی استان ها در حد فاصل 1396 تا 1398، با افزایش رطوبت خاک مواجه بوده اند. بیشترین تغییرات مربوط به استان های سیستان و بلوچستان (43%)، مرکزی (41%) و قم(38%)‌ و کمترین تغییرات مربوط به استان های آذربایجان غربی (9%)‌، آذربایجان شرقی (7%) و گلستان (6%) می باشد.
آدرس کوتاه شده: