چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴ ۱۴۲
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
مقایسه ی کم بارش ترین و پر بارش ترین سال های دوره ی 1380 تا 1399

مقایسه ی کم بارش ترین و پر بارش ترین سال های دوره ی 1380 تا 1399

با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری تصاویر ماهواره ای می توان به بررسی وضعیت میزان بارش پرداخت. این مطالعه میزان بارش تجمعی در سطح کشور را برای سال های 1387 و 1398 مورد اندازه گیری و مقایسه قرار داده است.

ماموریت ماهواره ی GPM (Global Precipitation Measurement) محاسبه ی بارش و برف در سطح جهانی با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر می باشد. در این گزارش وضعیت بارش سالانه ی کل کشور از سال 1380 الی 1399 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که کم بارش ترین و پربارش ترین سال ها به ترتیب سال های 1387 و 1398 می باشد. جدول (1) میزان بارش سالانه را برای دوره ی زمانی مذکور نشان می دهد.

جدول1: بارش سالیانه 1380 تا آخر 1399

بارش سالیانه 1380 تا آخر 1399


شکل 1 نمودار تغییرات بارش را با توجه به نتایج جدول 1 نمایش می دهد. جدول 2 نیز میزان بارش استان های کشور را به ترتیب درسال های 1387 و 1398 نشان می دهد.


مودار بارش سالیانه 1380 تا آخر 1399

شکل1: نمودار بارش سالیانه 1380 تا آخر 1399

جدول 2: میزان بارش استان های کشور درسال های 1387 و 1398 (بر حسب میلیمتر)

میزان بارش استان های کشور درسال های 1387 و 1398 (بر حسب میلیمتر)

شکل های 2 و 3 به ترتیب نقشه های میزان بارش را برای کم بارش ترین (1387) و پر بارش ترین (1398) سال های دوره ی بلند مدت مورد مطالعه در این بررسی نشان می دهد.


نقشه ی میزان بارش در استان های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ی GPM با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر (1387)

شکل 2: نقشه ی میزان بارش در استان های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ی GPM با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر (1387)

نقشه ی میزان بارش در استان های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ی GPM با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر (1398)

شکل 3: نقشه ی میزان بارش در استان های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ی GPM با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر (1398)

همانطور که در شکل 2 و 3 مشاهده می شود، استان یزد با 132/48و 102/96 میلی متر بارش و استان گیلان با 916/56 و 709/2 میلی متر بارش، به ترتیب کم بارش ترین و پربارش ترین استان در سال های 1387 و 1398 می باشند.


آدرس کوتاه شده: