دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۱ ۱۲۲
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
برون سپاری مجدد اجرای دو سامانه خدمت نوین فضایی همراه با داشبورد مدیریتی به بخش خصوص توسط سازمان فضایی ایران

برون سپاری مجدد اجرای دو سامانه خدمت نوین فضایی همراه با داشبورد مدیریتی به بخش خصوص توسط سازمان فضایی ایران

سامانه های "برف و ابر" و "صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور"

سازمان فضایی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در نظر دارد، دو سامانه پایش ماهواره ای "برف و ابر" و "صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور" را مجددا در قالب پروژه، به بخش خصوصی واگذار کند.


این سامانه ها با پایش خودکار و مداوم پدیده ها و ارائه نتایج تحلیلی شامل نقشه ها، نمودار ها، لیست‌ ها و شاخص‌ ها در قالب داشبورد های مدیریتی به کاربران نهایی و مدیران، بینش لازم جهت تصمیم‌ گیری در سطح کشوری و استانی، اتخاذ سیاست‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های لازم در زمان مناسب را فراهم خواهند نمود. متقاضیان و واجدین شرایط می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.


آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:
تا ساعت 10 صبح روز 11 دی ماه 1400  1. پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی و پایش ماهواره‌ای برف و ابر"

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 10 صبح روز 11 دی ماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

  1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
  2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
  3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1100004068000218
  4. درج کد امنیتی


  1. پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد و سامانه مدیریت پشتیبان تصمیم گیری در صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور"

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 10 صبح روز 11 دی ماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

  1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
  2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
  3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1100004068000217
  4. درج کد امنیتی

متقاضیان و واجدین شرایط می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
تا ساعت 10 صبح روز 11 دی ماه 1400


آدرس کوتاه شده: