جمعه, ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵ ۷۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
مدل‌سازی رشد و توسعه شهر کیاسر و پایش تغییرات اراضی اطراف این شهر

مدل‌سازی رشد و توسعه شهر کیاسر و پایش تغییرات اراضی اطراف این شهر

در این مطالعه به موضوع بکارگیری فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه شهری بوقوع پیوسته در بیست سال اخیر و نیز پیش بینی توسعه بیست ساله توسعه شهری شهر کیاسر پرداخته شده است.


امروزه رشد مناطق شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی در جهان و بخصوص در کشورهای درحال توسعه به یک مسئله مهم زیست محیطی در علوم محیطی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. رشد مکانی نواحی شهری چنانچه بدون برنامه‌ریزی باشد موجب تخریب کاربری اراضی اطراف شهرها می‌شود بنابراین به منظور برنامه‌ریزی صحیح در این نواحی لازم است که رشد نواحی شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی مورد مطالعه قرار گیرند و همچنین به منظور کاهش اثرات مخرب رشد شهری بر کاربری اراضی و ظهور پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نواحی شهری در برنامه‌ریزی‌های آینده لازم است رشد این نواحی مدل‌سازی شده تا برنامه‌ریزان بتوانند با استفاده از آن جهات توسعه شهر را به مسیرهای بهینه و مناسب هدایت نموده و تخریب اراضی ناشی از رشد شهر را به حداقل برسانند.
شهر کیاسر در ۷۰ کیلومتری جنوب شهر ساری جای داشته و مرکز بخش چهاردانگه ساری می‌باشد.، ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱۳۷۸ متر می‌باشد.
به منظور پایش تغییرات پوشش اراضی و توسعه شهری شهرستان کیاسر در بازه زمانی 20 ساله از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 و 7 استفاده شد. همچنین به منظور پیش‌بینی این تغییرات در آینده از مدل تلفیق سلول‌های خودکار زنجیره مارکوف (CA-Markov) استفاده شد. تغییرات کاربری‌‎ها در این منطقه در 20 ساله گذشته و نقشه پیش‌بینی کاربری‌ها با استفاده از مدل مارکوف برای 20 سال آینده برای 3 کلاس مناطق شهری،پوشش گیاهی و نواحی بایر در زیر نشان داده شده است.( شکل 1 : A : تصویر ماهواره‌ای سنتینل2 از شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - B : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1380 - C : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - D : نقشه پیش‌بینی شده شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1420) در یک ارزیابی کلی از روند تغییر کاربری‌ها می‌توان به مسئله رشد اراضی شهری و انسان ساخت به صورت قابل توجهی اشاره کرد که این افزایش با تخریب و تغییر بخش قابل توجهی از اراضی پوشش گیاهی رخ داده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طی دوره 1380 تا 1400 حدود 38 هکتار از اراضی پوشش گیاهی در این منطقه تخریب و تبدیل به اراضی بایر و شهری شده‌اند. که از این مقدار 15 هکتار آن تبدیل به اراضی شهری و 23 هکتار تبدیل به اراضی بایر شده‌اند. هم‌چنین در این دوره حدود 17 هکتار از اراضی بایر به اراضی شهری تبدیل شده‌اند و در مجموع حدود 32 هکتار به اراضی شهری در این منطقه افزوده شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش بینی مدل زنجیره مارکوف گویای آن است که با ادامه این روند در 20 سال آینده حدود 42 هکتار از اراضی پوشش گیاهی تخریب و تغییر کاربری به اراضی بایر و شهری خواهند داد.


تصویر ماهواره‌ای سنتینل2 از شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - B : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1380 - C : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - D : نقشه پیش‌بینی شده شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال1420
شکل1–1 A : تصویر ماهواره‌ای سنتینل2 از شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - B : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1380 - C : نقشه طبقه‌بندی شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال 1400 - D : نقشه پیش‌بینی شده شهر کیاسر و اراضی اطراف آن در سال1420


آدرس کوتاه شده: