شنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۵۵ ۵۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ای توسعه فیزیکی شهرستان آمل در سال‌های 1380 تا 1400

پایش ماهواره‌ای توسعه فیزیکی شهرستان آمل در سال‌های 1380 تا 1400

در این مطالعه با بکارگیری فناوری سنجش از دور و سری زمانی تصاویر ماهواره ای تغییرات فیزیکی شهر آمل مطالعه و اندازه گیری شده است.

آمل یکی از شهرستان های استان مازندران به شمار می‌رود که از طرف شمال به شهرستان محمودآباد، از طرف غرب به شهرستان نور، از طرف شرق به شهرستان بابل و از طرف جنوب به استان تهران محدود شده است (نقشه شماره 1).


موقعیت شهر آمل
نقشه-1 : موقعیت شهر آمل


این شهر طبق آمار نفوس مسکن سال 1385، 260971 نفر و در سال 1395، 296800 نفر جمعیت داشته است (جدول شماره 1). با توجه به این افزایش جمعیت، متعاقب آن توسعه فیزیکی شهر نیز افزایش می یابد.


جدول توسعه شهر آمل


با استفاده از شاخص های طیفی که از ترکیب باندهای موجود در تصاویر ماهواره‌ای انجام می شود به بارزسازی ساخت و سازهای انسانی (شهری) اقدام شد. شاخص های مختلفی برای آشکارسازی ساخت و سازهای شهری وجود دارد که در اینجا از شاخص Built-up Index برای این مناطق استفاده شده است. این شاخص از طریق تفاضل شاخص NDBI (Normalized Difference Bulit-up Index) و شاخص NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) با استفاده از ترکیب باندهای SWIR، NIR و Red به دست می آید و از این طریق توسعه فیزیکی شهر آمل در سال‌های 1380 و 1400 مورد بررسی قرار گرفت. در نقشه شماره 2 با استفاده از تصاویر لندست 5 و 8 از طریق شاخص BU توسعه فیزیکی شهر آمل برآورد شد. نتایج پردازش تصاویر نشان می دهد که مساحت فیزیکی شهر آمل در سال 1380 از حدود 21 کیلومترمربع به حدود 30 کیلومترمربع در سال 1400 افزایش یافته است. همانطور که در نقشه شماره 2 مشاهده می‌ شود پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز و محدوده شهر به رنگ زرد روشن نشان داده شده است.


توسعه فیزیکی شهری شهر  <strong class='sis-keyword'>آمل</strong> در تاریخ 1380/07/05 و 1400/04/13
نقشه-2: توسعه فیزیکی شهری شهر آمل در تاریخ 1380/07/05 و 1400/04/13


آدرس کوتاه شده: