فهرست مطالب
 • تصاویر سنجنده MODIS، تیر 1400
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۱:۴۰

  تصاویر سنجنده MODIS، تیر 1400

 • تابش لحظه ای خورشید - تیر 1400
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۹

  تابش لحظه ای خورشید - تیر 1400

 • سبزینگی - تیر 1400
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۴

  سبزینگی - تیر 1400

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 تیر ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰۹:۲۲

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 تیر ماه 1400

 • پایش ماهواره ای آتش سوزی مرداد ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰۹:۰۳

  پایش ماهواره ای آتش سوزی مرداد ماه 1400

  این بخش به نقشه های آتش سوزی نقاط مختلف کشور در مرداد ماه 1400 اشاره دارد.

 • پایش دمای سطح دریا SST تیر ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۹

  پایش دمای سطح دریا SST تیر ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در تیر ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • پایش ماهواره ای زلزله تیر ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۰

  پایش ماهواره ای زلزله تیر ماه 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - خرداد 1400
  ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰:۵۳

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - خرداد 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - اردیبهشت 1400
  ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰:۵۰

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - اردیبهشت 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - فروردین 1400
  ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰:۴۲

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - فروردین 1400