فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای زلزله تیر ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۷:۲۷

  پایش ماهواره ای زلزله تیر ماه 1401

 • پایش ماهواره ای زلزله در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۷:۱۹

  پایش ماهواره ای زلزله در سال 1400

  فهرست نقشه های تولید شده از زلزله های به وقوع پیوسته سال 1400

 • پایش ماهواره ای آتش سوزی تیر ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۷:۱۲

  پایش ماهواره ای آتش سوزی تیر ماه 1401

 • تصاویر ماهواره شب Soumi - NPP تیر 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۳

  تصاویر ماهواره شب Soumi - NPP تیر 1401

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، تیر 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۱

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، تیر 1401

 • پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 29 خرداد ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۸:۲۴

  پایش میانگین غلظت دی‌ اکسید نیتروژن در تاریخ 29 خرداد ماه 1401

 • گرد و غبار، تیر1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۸:۱۲

  گرد و غبار، تیر1401

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۴

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، خرداد 1401

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، خرداد ماه 1401

 • پایش دمای سطح زمین LST - تیر 1401
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۷:۴۳

  پایش دمای سطح زمین LST - تیر 1401

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۹

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1400

  موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای مادیس کشور در ماه های مختلف سال 1400