فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای دمای سطح دریا SST - سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۷:۲۱

  پایش ماهواره ای دمای سطح دریا SST - سال 1399

 • پایش دمای سطح دریا SST فروردین ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۷:۱۳

  پایش دمای سطح دریا SST فروردین ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری درفروردین ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • پایش دمای سطح دریا SST اسفند ماه 1399
  ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۷:۰۳

  پایش دمای سطح دریا SST اسفند ماه 1399

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در اسفند ماه 1399 نشان داده شده است.‏

 • پایش ماهواره ای زلزله فروردین ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰۷:۱۴

  پایش ماهواره ای زلزله فروردین ماه 1400

 • پایش ماهواره ای زلزله در سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰۷:۰۴

  پایش ماهواره ای زلزله در سال 1399

  فهرست نقشه های تولید شده از زلزله های به وقوع پیوسته سال 99

 • تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP فروردین 1400
  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۱

  تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP فروردین 1400

 • تابش لحظه ای خورشید - اسفند 1399
  ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰۷:۳۲

  تابش لحظه ای خورشید - اسفند 1399

  در این بخش داده های تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید مربوط به ماه اسفند سال 1399 نمایش داده شده است.

 • رویدادهای سنجش از دور سال 1400
  ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۹:۵۹

  رویدادهای سنجش از دور سال 1400

  این صفحه به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده در سال 1400 اشاره دارد.

 • رویدادهای سنجش از دور
  ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۹:۵۱

  رویدادهای سنجش از دور

  این صفحه به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده اشاره دارد.

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۱:۵۱

  تصاویر سنجنده sentinel-3، سال 1399