فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳:۱۹

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سال 1399

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 شهریور ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳:۱۶

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 23 شهریور ماه 1400

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 19 شهریور ماه 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳:۱۲

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سطح کشور 19 شهریور ماه 1400

 • پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰۷:۵۶

  پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1399

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - مرداد 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰۷:۵۴

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - مرداد 1400

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - تیر 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰۷:۵۲

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - تیر 1400

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - خرداد 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰۷:۴۶

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - خرداد 1400

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1399
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰۶:۵۸

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1399

  موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای مادیس کشور در ماه های مختلف سال 1399

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، تیر 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰۶:۵۵

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، تیر 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، تیر ماه 1400

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، خرداد 1400
  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰۶:۵۱

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، خرداد 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، خرداد ماه 1400