فهرست مطالب
 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۳۹

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۲۷

  پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1400

 • دریاچه ارومیه فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۱۶

  دریاچه ارومیه فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۰۰

  پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه در سال 1400

 • گرد و غبار، اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰۸:۳۶

  گرد و غبار، اردیبهشت 1401

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۳:۴۹

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، اردیبهشت 1401

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۰:۲۶

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۰:۲۱

  پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1400

 • سبزینگی - فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۰:۱۴

  سبزینگی - فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰۹:۵۷

  پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی سال 1400