فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای زلزله دی ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰۸:۱۴

  پایش ماهواره ای زلزله دی ماه 1400

 • پایش دمای سطح دریا SST دی ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۹:۱۵

  پایش دمای سطح دریا SST دی ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در دی ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - آذر 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۸:۳۸

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - آذر 1400

 • سبزینگی - آذر 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۲:۲۴

  سبزینگی - آذر 1400

 • دریاچه های هامون - آذر 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۸:۰۰

  دریاچه های هامون - آذر 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - آذر 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۷:۴۴

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - آذر 1400

 • دریاچه ارومیه آذر 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳:۰۳

  دریاچه ارومیه آذر 1400

  این صفحه به نقشه های پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه در آذر ماه سال 1400 اشاره دارد.

 • تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۹:۵۱

  تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP دی 1400

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۸:۴۹

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، دی 1400

 • پایش ماهواره ای سیل دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۸:۰۶

  پایش ماهواره ای سیل دی 1400