• بدنه های آبی

  • دریاچه ارومیه

  • دریاچه طشک و بختگان

  • دریاچه هامون