• ژئومورفولوژی

  • سبزینگی

  • برف

  • تشعشع لحظه ای خورشید

  • دمای سطح زمین

  • دمای سطح دریا

  • رطوبت خاک

  • آلودگی هوا