پایش و نظارت بر وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از شاخص‌های طیفی سنجش از دور